REGULAMIN
Listy oczekujących i newslettera DoctorPlace

§ 1
Definicje


Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Lista oczekujących – szczególna forma newslettera mająca na celu otrzymanie informacji na temat możliwości korzystania/pobrania wersji testowej oraz wersji finalnej aplikacji DoctorPlace
 2. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na wysyłaniu Usługobiorcy na podany adres e-mail informacji dotyczących DoctorPlace
 3. Konsument​ – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 4. Serwis​ – platforma internetowa Doctorplace prowadzona przez Usługodawcę pod następującą domeną: www.doctorplace.com
  za pośrednictwem której istnieje możliwość zapisania się do Newslettera;
 5. Usługodawca – DoctorPlace, kontakt info@doctorplace.com;
 6. Usługobiorca ten, kto zapisał się i korzysta z usługi Newslettera;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 8. Polityka Prywatności – odrębny dokument znajdujący się w Serwisie określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

§ 2
Newsletter

 1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Newslettera po wykonaniu łącznie następujących czynności:
  1)     podanie adresu e-mail,
  2)    wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Serwisu drogą elektroniczną,
  3)    zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Warunkiem korzystania z Newslettera niezbędne jest posiadanie sprawnego technicznie urządzenia z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto e-mail. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia występujące w sprzęcie Usługobiorcy, które uniemożliwiają mu korzystanie z Newslettera.
 3. W wiadomościach wysyłanych Usługobiorcy w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z Newslettera wraz linkiem umożliwiającym rezygnację.
 4. Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące usługi Newsletter’a na adres e-mail info@doctorplace.com . Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera w każdym momencie, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu realizacji tego uprawnienia należy wysłać wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info@doctorplace.com lub skorzystać z możliwości rezygnacji przy pomocy kliknięcia w link, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Jeśli Usługobiorca zrezygnuje z Newslettera na zasadach określonych w ust. 6 powyżej umowa o świadczenie usługi Newslettera ulegnie rozwiązaniu.

§ 3
Prawo własność intelektualnej

 1. Newsletter może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Usługodawca posiada wyłączne prawo do treści przesyłanych w Newsletterze. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas zapisywania się na korzystanie
  z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi Newslettera zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w związku z modernizacją usługi Newslettera czy zmianą przepisów prawa. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu, a także przez przesłanie Usługobiorcy informacji o zmianie Regulaminu na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem wejścia w życie zmian. Jeśli Usługobiorca nie sprzeciwia się zmianom do momentu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że je akceptuje. Sprzeciw Usługobiorca może wysłać na adres e-mail Usługodawcy: info@doctorplace.com
  i skutkuje on rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy Kodeks cywilny i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr