Administratorem danych osobowych użytkownika (osoby fizycznej) oraz osób fizycznych reprezentujących użytkownika jest UNIBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (61-129) ul. Stanisława Małachowskiego 8/ piętro 1 o numerze NIP 7822903743 REGON 520369429, tel. 797 806 128, e-mail: info@doctorplace.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: e-mail: info@doctorplace.pl

Administrator informuje, że:

1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usług drogą elektroniczną; ponadto Administrator jest uprawniony przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;
b. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Administratora;
c. informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług Administratora;

2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj.: w celu realizacji umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

3. dane mogą być przekazane uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem usług Administratora;

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami prawa;

5. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przenoszenia, a także do żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora możliwe jest także wniesienie sprzeciwu, co do ich przetwarzania;

6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.